Việt Nam France
Tròn 4 năm ở Chính phủ, được Thủ tướng giao nhiệm vụ “gác” mảng kinh tế – tài chính, với kiến thức sâu rộng về tổng hợp, phân tích kinh tế, ông Vương Đình Huệ đã có nhiều giải pháp, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô, từ...
Không cần những lời nói hoa mỹ nhưng một khi đã nói là làm, với quyết tâm vì lợi ích Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân, chăm lo thế nước,...
N ăm 2008, được sự chấp thuận của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Pháp, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã được thành lập, đặt trụ sở tại địa chỉ 19 Rue Albert 75013 Paris. Trung...